Regulamin

  1. Firma "Inwestor" informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego, oraz stronach z nim powiązanych, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom "Inwestor" oraz że podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
  2. Firma "Inwestor" zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym serwisie internetowym oraz na stronach z nim powiązanych. "Inwestor" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym oraz stronach z nim powiązanych. Wszelkie ryzyko z tytułu wykorzystania danych zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym, oraz stronach z nim powiązanych, ponosi wyłącznie jego użytkownik.
  3. Firma "Inwestor" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym, lub stronach z nim powiązanych. Wszelkie ryzyko z tytułu korzystania z niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
  4. Otrzymując dostęp do niniejszego serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji danych poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego oraz mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
  5. Wszelkie prawa do zawartości niniejszego serwisu internetowego, oraz stron z nim powiązanych, są zastrzeżone. Zawartość niniejszego serwisu internetowego, oraz stron z nim powiązanych nie może być wykorzystywana, w całości lub części, w celach komercyjnych poprzez kopiowanie, elektroniczną transmisję, lub w inny sposób modyfikowana, bądź wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody  "Inwestor"
  6. Rejestracja danych użytkownika serwisu internetowego zgłaszającego swoje zainteresowanie usługami firmy "Inwestor" możliwa jest wyłącznie po złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z pózn. zm.). Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

Firma "Inwestor" oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług "Inwestor" nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).  "Inwestor"nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

Ochrona danych osobowych

W związku z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę "Inwestor". z siedzibą w Krakowie 31-564, al. Pokoju 81, będącą administratorem danych, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach związanych z działalnością "Inwestor" w tym do celów promocji, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez "Inwestor", jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadczam, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy "Inwestor" oraz od podmiotów z nią współpracujących, informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez firmę "Inwestor" oraz przez podmioty z nią współpracujące, środków porozumiewania się na odległość w celu składania propozycji zawarcia umowy zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

-wystąpienie przez INWESTOR za pośrednictwem Banków i instytucji z nim związanych do Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie, do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 9.04.2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

- gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazanych przez INWESTOR , a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez INWESTOR czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym właściwymi przepisami.

Akceptując regulamin udostępniłem swoje dane osobowe dobrowolnie i zostałem poinformowany o adresie INWESTOR, celu przetwarzania danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

© 2019 Kredyt bez prowizji - kredyt samochodowy, mieszkaniowy, hipoteczny, konsolidacyjny