Podstawowe pojęcia leasingowe

Pojęcia leasingowe

 • Amortyzacja
 • Czas trwania umowy leasingowej
 • Czynsz inicjalny
 • Czynsz leasingowy
 • Depozyt gwarancyjny
 • Dostawca
 • Korzyści bilansowe leasingu
 • Koszty uzyskania przychodów dla korzystającego
 • Leasing
 • Leasing bezpośredni
 • Leasing denominowany
 • Leasing finansowy
 • Leasing lewarowy (refinansowy)
 • Leasing lombardowy
 • Leasing operacyjny
 • Leasing pośredni
 • Leasing uproszczony
 • Leasing zerowy
 • Leasing zwrotny
 • Leasingobiorca
 • Leasingodawca
 • Lokal użytkowy

Amortyzacja
Zmniejszenie się wartości księgowej środków trwałych tj. budynków, urządzeń itp. na skutek ich zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i na skutek upływu czasu. A. jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu.

Czas trwania umowy leasingowej
W praktyce czas trwania umowy zależy od: woli Leasingobiorcy, klasy i rodzaju sprzętu, przy czym w przypadku umów leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji ruchomości (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy) lub też 10 lat w przypadku nieruchomości.

Czynsz inicjalny
Jest to opłata leasingowa wnoszona przez leasingobiorcę przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego, stanowiąca w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia u leasingobiorcy i będąca przychodem po stronie leasingodawcy. W przypadku leasingu finansowego jest spłatą wartości przedmiotu leasingu i nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Czynsz leasingowy
Czynsz leasingowy to comiesięczna opłata, jaką w czasie trwania umowy leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy. Wysokość czynszów w poszczególnych miesiącach jest określona w umowie. Stosowane są czynsze równomierne (równe) albo degresywne (malejące) o trzech stopniach degresywności.

Depozyt gwarancyjny
Depozyt gwarancyjny jest to opłata, którą leasingobiorca uiszcza leasingodawcy na końcu, na początku lub w rozbiciu na części płatne wraz z czynszami leasingowymi. Służy on zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę. W przypadku braku takich okoliczności depozyt jest zwracany leasingobiorcy z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Wysokość depozytu jest ustalana z udziałem leasingobiorcy przy zawieraniu umowy leasingowej. Depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie jest dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu, a dla leasingodawcy przychodem.

Dostawca
Jest nim najczęściej producent lub firma handlowa oferująca wybrany przez leasingobiorcę sprzęt. Wyboru dostawcy dokonuje również leasingobiorca , który przejmuje od leasingodawcy po podpisaniu umowy wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi. Może on dochodzić praw z tych tytułów w przypadku wad sprzętu bezpośrednio u dostawcy. Leasingodawca nie odpowiada za wywiązanie się przez dostawcę ze zobowiązań dostarczenia sprzętu.

Korzyści bilansowe leasingu
Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku. Leasing operacyjny nie jest uwidoczniony jako zobowiązanie w bilansie Korzystającego (Leasingobiorcy). Przedmiot leasingu nie pogarsza więc stosunku zadłużenia do kapitału własnego, ponieważ nie powiększa zadłużenia korzystającego. Pomaga to w podtrzymaniu silnego wizerunku firmy.

Koszty uzyskania przychodów dla korzystającego
Kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego są:

 • w leasingu operacyjnym - wszystkie raty leasingowe ( bez VAT )
 • w leasingu finansowanym - część finansowa rat leasingowych ( bez VAT ) i amortyzacja przedmiotu.

Leasing
Metoda finansowania inwestycji; leasingodawca zakupuje rzecz wybraną przez leasingobiorcę i oddaje ją mu do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie zakupu rzeczy. Przez cały czas trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy.

Leasing bezpośredni
producent przedmiotu leasingu jest jednocześnie Leasingodawcą i oddaje przedmiot leasingu Leasingobiorcy do użytkowania

Leasing denominowany
To odmiana leasingu operacyjnego w którym harmonogram spłat czynszów leasingowych przedstawiony jest w dewizach a płatności następują w złotych polskich przeliczone po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Leasing finansowy
przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; kosztem uzyskania przychodu jest dla Leasingobiorcy część finansowa rat leasingowych; Leasingobiorca ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.
W czasie trwania umowy pełne ryzyko dotyczące dobra, koszty jego utrzymania i ubezpieczenia oraz związane z nim podatki i inne opłaty są ponoszone przez Leasingobiorcę. Żadna ze stron nie może wypowiedzieć umowy przed upływem określonego czasu - zwykle 60 do 80% życia ekonomicznego przedmiotu leasingu. Leasing finansowy może mieć charakter średnio lub długoterminowy, ponieważ trwa zwykle od 3 do 10 lub ponad 10 lat.

Leasingu lewarowy (refinansowy)
występujący głównie przy transakcjach o dużej wartości, uczestniczą w niej trzy podmioty gospodarcze: leasingobiorca, leasingodawca i pożyczkodawca, którym jest najczęściej bank udzielający leasingodawcy wsparcia finansowego z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji.

Leasing lombardowy
Leasingodawca otrzymuje na wstępie współpracy od Leasingobiorcy gotówkę w wysokości do 50% wartości przedmiotu leasingu co przyczynia się do obniżenia wymagań w stosunku do Leasingobiorcy, a w konsekwencji również sprzyja uproszczeniu procedury leasingowej.

Leasing operacyjny
przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy ; Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy z możliwością wypowiedzenia tego prawa.
W czasie trwania umowy zwykle pełne ryzyko dotyczące dobra, koszty jego utrzymania, napraw i ubezpieczenia oraz związane z nim podatki ponosi Udostępniający. W ramach jednej transakcji realizuje on tylko część swojej inwestycji polegającej na nabyciu dobra inwestycyjnego. Pozostała jej część jest realizowana przez kontynuację stosunku leasingu z dotychczasowym Leasingobiorcą na uprzednich lub zmienionych zasadach, przez zawarcie kolejnych transakcji leasingu operacyjnego z innymi Leasingobiorcami albo w wyniku sprzedaży rzeczy. W leasingu operacyjnym Leasigobiorca otrzymuje rzecz do używania i ewentualnie pobierania pożytków na czas znacznie krótszy od okresu jej gospodarczej używalności.
Leasing operacyjny jest stosowany w celu zaspokojenia przez Leasingobiorcę przejściowego zapotrzebowania na środki pracy. Suma opłat uiszczanych przez kolejnych Leasingobiorców wystarcza Leasingodawcy na pokrycie strat wynikających z szybkiego starzenia się urządzeń technicznych, jako że to on ponosi ryzyko ich starzenia się.

Leasing pośredni
przedmiot leasingu jest nabywany od jego producenta przez Leasingodawcę i przekazywany do użytkowania Leasingobiorcy

Leasing uproszczony
To odmiana leasingu operacyjnego lub kapitałowego i charakteryzuje się minimalnymi wymaganiami formalnymi w stosunku do leasingobiorcy. Składa on tylko dokumenty ewidencyjne firmy.

Leasing zerowy
To odmianą leasingu operacyjnego charakteryzująca się tym, że suma wszystkich opłat leasingowych jest równa cenie netto przedmiotu leasingu.

Leasing zwrotny
jest szczególną odmianę leasingu finansowego. Leasingobiorca kupuje dobro inwestycyjne od przyszłego Leasingobiorcy, a następnie oddaje mu je do używania i ewentualnie pobierania pożytków. W ten sposób Leasingobiorca osiąga podwójną korzyść, ponieważ zatrzymuje dobro inwestycyjne, z którego zamierza nadal korzystać, oraz przekształca kapitał stały w kapitał płynny. Po zakończeniu umowy Leasingobiorca może odkupić przedmiot umowy.

Leasingobiorca
Podmiot używający przedmiot leasingu; może nim być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, a także jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingobiorca jest nazywany korzystającym.

Leasingodawca
podmiot oddający rzecz w leasing; zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingodawca jest nazywany finansującym.

Lokal użytkowy
Jest to lokal, stanowiący na podstawie przepisów szczególnych odrębną nieruchomość (ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali), posiadający księgę wieczystą lub zaświadczenie o samodzielności lokalu, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej, usługowej itp.

Minimalna i maksymalna wartość przedmiotów leasingu
Minimalna wartość przedmiotu umowy leasingu wynosi 1000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie obcej, przeliczon1 na złotówki po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzaj1cego zawarcie umowy. Nie ogranicza się górnej wartości przedmiotu leasingu.

Nieruchomość
Nieruchomości to część powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), budynki trwale z gruntem związane (nieruchomości budynkowe) lub części takich budynków (lokale), jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. 

Nieruchomość nowa
Zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

Nieruchomość używana
Zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres dłuższy niż 5 lat.

Nieruchomość zabudowana
Każdy grunt, na którym usytuowane są jakiekolwiek zabudowania.

Opóźnienia w płaceniu czynszów
Termin płatności czynszów leasingowych jest dochowany, jeżeli płatność dotrze na rachunek wskazany przez leasingodawcę najpóźniej w dniu określonym w umowie leasingowej. W przeciwnym wypadku następuje opóźnienie, za które leasingodawcy przysługują odsetki.

Poręczyciel
Może nim być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy z zastrzeżenie m tych samych uwag o reprezentacji, co w przypadku Leasingobiorcy.

Prawo własności
W umowie leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest Leasingodawca. Leasingobiorca używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób określony w umowie. Prawo własności może zostać przeniesione dopiero po zakończeniu umowy, za cenę w niej określoną, o ile Leasingobiorca uregulował wszystkie należności wynikające z zakończonej umowy.

Przedmioty leasingu
Przedmiotem leasingu może być praktycznie każda rzecz lub prawo majątkowe.

Możemy wyróżnić:

 • Leasing ruchomości
 • leasing nieruchomości
 • leasing ruchomych i nieruchomych dóbr inwestycyjnych
 • leasing dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku
 • leasing dóbr oznaczonych co do tożsamości
 • leasing dóbr blankietowych (określonych jedynie co do gatunku)
 • leasing o charakterze cyklicznym (wymiana w ustalonym terminie przedmiotu na nowy)
 • leasing "z pierwszej ręki" (przedmioty są nieużywane)
 • leasing "z drugiej ręki" (dotyczy rzeczy używanych)

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu
Obowiązek ubezpieczenia pojazdu obciąża leasingobiorcę. Istnieje również możliwość ubezpieczenia sprzętu przez leasingodawcę na koszt leasingobiorcy. Ubezpieczenie może być wliczone w raty leasingowe.

Użytkowanie wieczyste
Władanie i użytkowanie nieruchomości gruntowych przez osoby fizyczne lub prawne, stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga równoczesnej sprzedaży położonych na niej budynków i innych urządzeń (budynki nie mogą być przedmiotem użytkowania wieczystego).

Wartość resztowa (rezydualna)
Wartość resztowa to kwota, za którą można nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu umowy. W przypadku leasingu finansowego własność przedmiotu leasingu przechodzi na Finansującego po zakończeniu umowy automatycznie bez żadnych dodatkowych opłat.

Właściciel przedmiotu leasingu
Przez cały okres trwania umowy właścicielem przedmiotu leasingu jest zawsze Finansujący. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego Korzystający ma prawo nabycia przedmiotu za cenę równą tzw. wartości resztowej.

Własność
Prawo do używania i korzystania z rzeczy, z wyłączeniem innych osób. Korzystanie to polega na władaniu rzeczą, dokonywaniu w niej zmian, pobieraniu pożytków i innych dochodów z rzeczy stanowiącej przedmiot własności.

Współwłasność
Prawo własności względem tej samej rzeczy przysługuje kilku osobom. Wprawie cywilnym znane są dwa rodzaje współwłasności:

 • współwłasność łączna o bezudziałowym charakterze - współwłaściciel nie może rozporządzać swoim prawem bez zgody reszty współwłaścicieli,
 • współwłasność w częściach ułamkowych - współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Zabezpieczenie umowy leasingowej
Zabezpieczenie ekonomiczne jest odnoszone do dochodu brutto leasingobiorcy za ostatnie 12 miesięcy, który powinien pokrywać wartość udzielanego kredytu w ramach umowy leasingowej. Gdy ustalony dochód firmy jest zbyt mały, można przedstawić poręczyciela. Zabezpieczeniem prawnym jest weksel, który leasingobiorca podpisuje przy zawieraniu umowy.

Zachowanie zdolności leasingowej Klienta do zawarcia umowy leasingu (zdolność leasingowa )
W przypadku, gdy leasingobiorca zawiera pierwszą umowę leasingu z leasingodawcą, jego zdolność do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli wykazywany przez niego dochód brutto jest co najmniej równy kwocie finansowania na potrzeby zawieranej umowy. W przypadku, gdy leasingobiorca ma umowę zawartą z leasingodawcą w toku, jego zdolność do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli suma kwot : pozostałych do spłaty z umów w toku i finansowania na potrzeby nowo zawieranej umowy nie jest większa od wielkości brutto wykazywanego przez leasingobiorcę dochodu.

Zaświadczenie o wysokości dochodu brutto lub o obrotach
Jest dokumentem żądanym przez banki, z którymi współpracują z leasingodawcą a wydawanym przez właściwy Urząd Skarbowy. Klient przedkłada jedno z tych zaświadczeń według swego wyboru (istnieje możliwość złożenia zamiast zaświadczenia o dochodzie, dokumentów PIT lub CIT potwierdzonych we właściwym Urzędzie Skarbowym).

Wstecz

© 2018 Kredyt bez prowizji - kredyt samochodowy, mieszkaniowy, hipoteczny, konsolidacyjny